Начало » Семинари » УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,КАДАСТЪР И СТРОИТЕЛСТВО
ОБЩИНСКА СОбСТВЕНОСТ - ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ
Актуални проблеми от законодателството и практиката

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,КАДАСТЪР И СТРОИТЕЛСТВО
ОБЩИНСКА СОбСТВЕНОСТ - ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ
Актуални проблеми от законодателството и практиката


Водещи обучението:
Валентина Бакалова – адвокат от САК, консултант по ЗУТ
Савин Ковачев –
консултант по ЗУТ
Стефан Тодоров –
главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народно събрание
Милка Гечева –
началник на ДНСК

Дати & Място:
25 - 27 септември 2017, Несебър,  Сол Несебър Ризорт ****
• УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И  КАДАСТЪР:

- новите моменти при урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 ЗУТ;
- прилагане на правилата на чл. 16 ЗУТ при преструктуриране на жилищните комплекси      (чл. 22, ал.8);
- отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на  подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ;
- обезщетение на засегнатите лица;
- условия и предмет на споразуменията по чл. 134а, ал.4 ЗУТ;
- особености при одобряването и обжалването на подробни устройствени планове и техните изменения,  изработени по правилата на чл. 16 и чл. 134а ЗУТ;
          - обвързаност и взаимна обусловеност на актовете по Закона за опазване на околната среда и по Закона  за биолигичното разнообразие и процедурите по одобряване на устройствените планове по ЗУТ (чл. 125, ал.8).

• УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО:

- актуални промени в процедурата по изработване и одобряване на устройствени планове;
- одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж;
- четирите режима за разрешаване на строителство по ЗУТ;
- срок на действие, презаверка и загуба на правно действие на разрешението за строеж;

• ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:

- подробен устройствен план за изграждане на обекти - публична собственост, съпоставка с плановете по чл. 16 от ЗУТ;
- особености при отчуждаване в земеделски, горски и урбанизирани територии;
- срокове за отчуждаване и последици от изтичането на сроковете по ЗУТ и по ЗОЗЗ;
- несъотвествията в сроковете на действие на разрешенията за строеж и на решенията за промяна на предназначението на земеделски и горски територии.

• АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО ЗУТ:

- служебна проверка по законосъобразност на строителните книжа, извършвана от органите на ДНСК;
- административно производство по обжалване на строителни книжа;
- спиране на строежи с нарушения;
- премахване на незаконни строежи;
- премахване на заварени и търпими строежи, невключени в режима на застрояване, премахване на временни строежи;
- въвеждане в експлоатация на завършени строежи.25.09.2017 г. – Ден 1

       до 12.30 ч. Настаняване в хотела
12.30 - 13.30 ч. Обяд
13.30 - 14.00 ч. Регистрация
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Работна сесия 
           20.00 ч. Вечеря

26.09.2017 г. – Ден 2

08.00 - 09.00 ч. Закуска
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия
13.00 - 14.00 ч. Обяд
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Дискусия и консултации 
           20.00 ч. Вечеря

27
.09.2017 г. – Ден 3

08.00 - 09.30 ч. Закуска
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия

11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза

 *до 12.00 ч. Освобождаване на стаите в хотела
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия


Настаняване в Сол Несебър Ризорт  4*, Несебър


  • семинарна такса
  • работни материали
  • персонални консултации
  • кафе-паузи
  • две нощувки, на база Всичко включено :
• закуска, обяд, вечеря на бюфет
• български алкохолни и безалкохолни напитки
• следобедни закуски
Безплатно ползване на вътрешен и външен басейн, фитнес

- Доплащане за паркинг 10 лв /ден


Настаняване на 1 участник в двойна стая - 498 лв. с ДДС
Доплащане за: настаняване в единична стая - 98 лв. с ДДС

Oтстъпки!
- от 3 до 5 участници от една организация - 5% от основната цена
- 6 и повече участници от една организация - 10% от основната цена


Талон за участие и постъпило плащане най-късно до 20.09.2017 г.!

Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД
Райфайзенбанк АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG37 RZBB 9155 1084 6371 10

Моля, в основание за плащане посочете “Участие в семинар №10917”Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД