Начало » Семинари » ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вещно-правен режим на земите от Общинския поземлен фонд и на горските територии. Проблеми от практиката на общините. Очаквани промени в нормативната уредба

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вещно-правен режим на земите от Общинския поземлен фонд и на горските територии. Проблеми от практиката на общините. Очаквани промени в нормативната уредба


Водещи обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стоил Дудулов – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Даниела Ангелова – директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горите


Дати & Място:
20 - 22 ноември 2017,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*•ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД - ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЗОС И СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
- формиране на общинския поземлен фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи; общи принципи и правила, приложими към земите от общинския поземлен фонд;
- предоставяне под наем или аренда на земеделски земи – практически проблеми при избора на една от двете форми, разграничение в правния статут, особености при договорите за наем и аренда;
- разпоредителни сделки със земите от общинския поземлен фонд - практически проблеми, произтичащи от ограниченията в режима на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и ограниченията по $ 6a от ПЗР на ЗОЗЗ; съпоставимост между ограниченията;
- продажба и дарение на земи от общинския поземлен фонд – ограничение на лицата,които могат да придобиват собственост върху земеделски земи; допустими случаи на замяна на земеделски земи, общинска собственост – ограниченията по ЗОС, ЗСПЗЗ и
подзаконовата уредба;
- учредяване на ограничени вещни права върху земи от общинския поземлен фонд – право на строеж и право на ползване – специфични условия по специализираното законодателство; учредяване на сервитути върху земеделски земи – приложно поле и
особености на специализираното законодателство при учредяване на сервитути;
-особености при отчуждаване на земеделски земи за общински нужди и при имотно обезщетяване -  сравнение с фактическите и правни последици между замяна и имотно обезщетяване.


• СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В РЕЖИМА НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. РЕЖИМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ:

- принципи и правила за предоставяне под наем и аренда на мери, пасища и ливади; практически проблеми при разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти;
- допустими случаи и ограничения за промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, мери, пасища и ливади - основания, процедури, ограничения и компетентни органи;
- планове за уедряване на земеделски земи; практически проблеми при изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи и споразумения за ползване;
- проблеми от практиката  при управление и ползване на полските пътища;
- обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд – проблеми от практиката;
- очаквани промени в нормативната уредба.

• ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:
- общи условия, основания, процедури, ограничения и компетентни органи за промяна на предназначението на земеделски земи;
- специфични особености при промяната на предназначението при провеждане на процедурите за включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии;
- особености при провеждане на процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за национални обекти и за обекти от първостепенно общинско значение;
- практически проблеми, произтичащи от ограниченията за промяна на предназначението на общински мери, пасища, ливади и  на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ - допустими случаи за промяна на предназначението на земи от тези категории;
- практически проблеми, произтичащи от условията и сроковете за валидност на решенията в различните хипотези за промяна на предназначението на земеделски земи;
- такси при промяна на предназначението - определяне на таксите, допустими случаи за освобождаване от заплащане на такси;
- допустими обекти за строителство в земеделски земи без провеждане на процедури за промяна на предназначението;
- очаквани промени в нормативната уредба.

• УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ:

- органи, структури, компетентност;

СДЕЛКИ С ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:
-  предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии, общинска  
 собственост;
- покупко-продажба, замяна, ограничени вещни права и сервитути;
- оценка на имотите и на вещните права, предоставяни в горските територии –  общинска собственост.

• ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

- основания, процедури и компетентни органи.

• ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

- строителство в горски територии – общинска собственост, със и без промяна на предназначението;
- основания, условия, процедури, ограничения, компетентни органи;
- условия и срокове за валидност на решението;
- цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане;
20.11.2017 г. – Ден 1

       до 12.30 ч. Настаняване в хотела
12.30 - 13.30 ч. Обяд
13.30 - 14.00 ч. Регистрация
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Работна сесия 
           20.00 ч. Вечеря

21.11.2017 г. – Ден 2

08.00 - 09.00 ч. Закуска
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия
13.00 - 14.00 ч. Обяд
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Дискусия и консултации 
           20.00 ч. Тържествена вечеря

22
.11.2017 г. – Ден 3

08.00 - 09.30 ч. Закуска
09.30 - 11.30 ч. Работна сесия

12.00 ч. Освобождаване на стаите в хотела
12.00 ч. - 13.00 ч. - Обяд  • Настаняване на 1 участник  в двойна стая - 448 лв. с ДДС
  • Доплащане за:  настаняване в единична стая - 48  лв. с ДДС

Oтстъпки!
- от 3 до 5 участници от една организация - 5% от основната цена
- 6 и повече участници от една организация - 10% от основната цена


Талон за участие и постъпило плащане най-късно до 15.11.2017 г.!

Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД
Райфайзенбанк АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG37 RZBB 9155 1084 6371 10

Моля, в основание за плащане посочете “Участие в семинар №11117”Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД