Начало Лектори и консултанти � Местно самоуправление

Местно самоуправлениеарх. БЕЛИН  МОЛЛОВ
Съветник в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Роден е на 23.10.1946 г. в гр. Русе.
Завършил е архитектура във Висшия инженерно-строителен институт в София през 1969 г. Дипломира се в катедра “Градоустройство”.
От 1971 до 1990 г. работи в “Генералния план” на София, като от 1986 до 1990 г. е директор на дирекция „Генплан” и ръководи актуализацията на Генералния план на София.
От 1991 до 1995 г. е съветник в Столичния общински съвет.
От 1992 до 1996 г. е началник управление “Административно-териториално деление и местна администрация” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По това време, представлява МРРБ в Ръководния комитет за регионални и местни власти към Съвета на Европа в Страсбург.
През 2001 и 2002г. е Заместник министър на Регионалното развитие и благоустройството, отговорен за Териториално и селищно устройство, кадастър, геодезия и картография, държавната собственост и жилищната политика.
През 2003 и 2004 е Съветник към политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съпредседател на Работна група по преговорната позиция по глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”.
През 2005 г. е Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, Програмен ръководител на програма ФАР и Секторен ръководител на програма ИСПА в МРРБ.

Специализирал е “Местно самоуправление и публична администрация” в университета на Южна Каролина в САЩ и Американската информационна агенция за международно сътрудничество в Балтимор, а също така в университета в Кеймбридж, Великобритания по Европейска политика за земеползване, Националния център за регионално и пространствено планиране в Сеул, Корея по развитие и обновяване на градовете и Европейския иститут по публична администрация в Маастрихт по политиките на Европейския съюз.

Има сертификати за лектор по “Обучение на обучаващи за разработване на учебни програми”, “Умения за управление и маркетинг на обучението”, “Лобиране” и “Стратегическо планиране”. Модератор е на Обществени форуми. Води магистърски програми по регионална политика и управление на Структурните фондове на ЕС в Софийския университет - катедра „Публична администрация”, Варненския свободен университет и Югозападния университет в Благоевград.

Председател е на управителния съвет на Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност „Болкан Асист”


САВИН КОВАЧЕВ

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Роден - гр. Пазарджик, България, 17 декември 1961 г.
 
Образование:
 • Висше юридическо, специалност "право", завършено в СУ "Св. Климент Охридски" в периода 1982 - 1987 г.
Служебна кариера:
 • От 01. 09. 2001-2003 г. Главен експертен съветник към парламентарната Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
 • 1999 - 2001 Адвокат в Софийската адвокатска колегия
 • 1997 - 1999 Началник на Отдел "Правен" в Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус.
 • 1995 - 1997 Началник на управление "Административно- териториално деление и местно самоуправление в Министерството на териториалното развитие и строителството, преобразувано в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 • 1991 - 1995 Главен експерт в Министерството на териториалното развитие, жилищната политика и строителството.
 • 1987 - 1991 Ескперт в Комитета по териториално и селищно устройство към Министерски съвет /правен отдел/, преобразуван в Министерство на строителството и архитектурата.

 СТЕФАН ТОДОРОВ

Главен експерт в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство

Стефан Тодоров е завършил юридическия факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски”.Работил е като юрисконсулт във външно-търговско предприятие, главен юрисконсулт в общинско търговско дружество, началник отдел в Министерството на отбраната, старши съветник в Министерски съвет, юридически експерт в Националното сдружение на общините в Република България, директор на дирекция “Държавна собственост и жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 • От 1993г. участва активно в дейността на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство като работи по подготовката на редица законопроекти и промените в законодателството в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, устройството на територията, регионалното развитие, държавната и общинската собственост, общинските бюджети, местните данъци и такси и др..
 • От началото на предишния мандат на Народното събрание е главен експерт в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
 • Председател е на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд.
 • Един от основните консултанти и  лектор на ИНТЕР КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ в редица семинари и дискусионни форуми  за обучение на държавни и общински служители.
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА

Адвокат, експерт по ЗУТ

Валентина Бакалова е магистър по Право и е завършила Софийски Университет "Свети Климент Охридски". Член е на Софийска адвокатска колегия (САК), Национална Асоциация Правна инициатива за местно самоуправление (НАПИМС), Съюз на урбанистите в България (СУБ). Работила е като Главен юрисконсулт и Началник отдел правен към Столична Община.

 • Преподавател по “Териториално и селищно устройство” в Юридическия факултет на Пловдивския университет през периода 1998 - 2001 г.;

 • Преподавател по устройство на територията към Свободния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия - 2004-2005;
 • Преподавател по „Урбанизъм и Администрация” в Архитектурен факултет, Катедра „Градоустройство” при Университет по архитектура, строителство и геодезия – 2007г. и продължава;

 • Лектор на семинари по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Има публикации и становища по практическото приложение на Закона за устройство на територията; по вещноправни и градоустройствени проблеми, проблеми на държавната и общинска собственост, регионално развитие и местно самоуправление.


доц. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Старши експертен сътрудник на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на Народното събрание на Република България.
 • Заместник декан на Факултет „Мениджмънт и маркетинг” на Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов
 • Преподавател в Стопанска академия “Д. А. Ценов” Свищов. Научно звание: доцент. Научна степен: доктор
 • Титуляр на дисциплините -  “Стратегическо планиране”, “Административно-териториално устройство”  “Борси и борсови операции”, „Учебна практика по публична администрация”, „Маркетингов мениджмънт” (Международен колеж Добрич), Планиране и прогнозиране; Планов софтуер, Мениджърски планов тренинг
 • Заместник ръководител на Катедра „Стратегическо планиране и маркетинг”
 • Ръководител на Магистърска програма „Бизнес планиране”


Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД