Начало Лектори и консултанти � Счетоводство и данъци

Счетоводство и данъци

 


проф. д-р СТОЯН ДУРИН
 
Проф. д-р Стоян Дурин има средно и висше образование по счетоводство. Работил е като счетоводител и финансов ревизор. Осъществявал е преподавателска дейност от 1963 г. в Университета за национално и световно стопанство (бивш ВИИ „Карл Маркс“) по счетоводство. Чете лекционен спецкурс по Международни стандарти за финансови отчети.
През периода 1985 г. до края на 1999 г. е работил в Министерството на финансите – първоначално като директор, а по-късно и като началник на управление „Национално счетоводство“. Под негово ръководство е разработвано и внедрявано в практиката счетоводното законодателство след 1990 г.
През периода 1996-2002 г. е бил председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Има над 330 публикации (самостоятелно и в съавторство) в областта на счетоводната теория и практика
 

 


ЕВГЕНИ РАНГЕЛОВ
 
Евгени Рангелов е с магистърска степен по „Финанси и кредит“ от Стопанската академия в гр. Свищов.

Работил е в банковата система и отрасъл „Строителство“, в сферата на икономиката, финансите и счетоводството.

Има голям брой публикации в специализирания периодичен печат, отделни книги и участие в съавторство по въпроси на отчетността в строителството, инвестициите и търговските дружества.

Над 30 години е лектор в курсове и семинари за квалификация на икономисти и счетоводители. Бил е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по икономика на строителството.
Лицензиран експерт е в сферата на приватизацията и оценката на недвижимо имущество.
 

 

ИВАН ДОЧЕВ

Роден на 21.09.1925 г. в с. Мечка – Плевенско.
Завършил УНСС – София, специалност счетоводна отчетност.
Дипломиран експерт – счетоводител от 1991 г., диплом №24.
Регистриран одитор – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Член на Съюза на учените в България и на съюза на българските писатели.
Дългогодишен главен счетоводител и финансов ръководител.
Множество публикации в периодичния печат и в книги в областта на счетоводството и данъците. Лектор в курсове и семинари.
 
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА

Завършила е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалности „Стопанско управление и администрация” и „Счетоводство и контрол”.

Работила в Министерство на финансите, дирекция „Данъчна политика” от нейното създаване през 2000 г. Участвала е при разработването на данъчните нормативни актове.

Данъчен консултант и автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане – данък върху добавената стойност и акциз.

ДАНИЕЛА ВЛЪЧКОВА

Завършила е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия”.

Работи в Министерство на финансите, дирекция „Данъчна политика” от 2003 г. Участва при разработването на данъчните нормативни актове.

Автор е на публикации в специализирания печат. Лектор е по теми относно данъчното облагане на физическите лица и прилагането на ЗОДФЛ и ЗДДФЛ. ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Завършил е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалности „Счетоводство и контрол” и „Финанси”.

Работи в Министерство на финансите, дирекция „Данъчна политика” от 2000 г. Участва при разработването на данъчните и счетоводните нормативни актове.

Автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно корпоративното данъчно облагане и счетоводното законодателство.Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД